Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2012-06-29 11:00:21: Dodano plik Wyjaśnienia.pdf
2012-06-25 14:24:30: Dodano plik SIWZ.pdf
Więcej >>>
2012-06-25 14:23:48: Usunięto plik SIWZ.pdf
2012-06-25 14:08:41: Dodano plik Załaczniki.rar
2012-06-25 14:06:12: Usunięto plik Załączniki.rar
2012-06-25 13:40:00: utworzono dokument

Sucha Beskidzka, dnia 29.06.2012r. 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej” Postępowanie nr 1/2012.

Zamawiający informuje, iż do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej” wpłynęły od wykonawcy zapytania do treści SIWZ.

Odpowiedź znajduję się w załączniku Wyjaśnienia

...................................................................................................................................................................................................................................

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.suchab.sr.gov.pl


Sucha Beskidzka: Remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu na budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
Numer ogłoszenia: 218968 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej , ul. Adama Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 874 24 40, faks 33 877 05 48.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchab.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu na budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie konstrukcji dachu oraz wymiany pokrycia. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: -wykonanie robót zabezpieczających i transportowych na dachu -rozebranie rynien oraz obróbek blacharskich -rozebranie pokrycia z dachówki -rozebranie kominów wraz z czapkami kominowymi -wymurowanie kominów z wykonaniem czapek kominowych -remont kominów -wykonanie tynków na kominach -wykonanie ścinki kolankowej w wieńcem -wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej wszystkich elementów związanych z dachem -montaż rynien dachowych z blachy miedzianej -ułożenie folii wstępnego krycia, łat i kontrłat -wymiana okien dachowych -scalenie kolorystyczne elewacji -impregnacja końcówek krokwi i elementów strzechówek w kolorze istniejącym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.20.00-1, 45.44.30.00-4, 45.45.31.00-8, 45.42.11.32-8, 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, -wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, co najmniej dwóch robót o charakterze określonym w SIWZ przeprowadzonych w obiektach zabytkowych lub będących pod opieką konserwatora zabytków, usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min. 200 tys. zł każda, przedmiotu usługi, dat wykonania usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi oraz uprawnieniami do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.SWIZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: - informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: - sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; - informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przez upływem terminu składania ofert; - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę min. 1,0 mln zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchab.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.suchab.sr.gov.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej - pokój 13,15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Data składania ofert:
2012-07-10 12:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Data: 2012-06-25 13:40:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-06-25 13:40:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2012-06-29 11:00:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 1.80 MBPlik rar
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 333.67 KbPlik pdf
3. Wyjaśnienia 702.94 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]