Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2010-10-19 11:24:44: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2010-10-19 11:00:46: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie.doc
Więcej >>>
2010-10-19 10:52:57: Dodano plik SIWZ_zmiana.pdf
2010-10-14 13:33:02: Dodano plik Wyjaśnienie dot. zapytania.pdf
2010-10-11 13:17:32: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
2010-10-11 13:17:02: Usunięto plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
2010-10-11 11:46:06: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
2010-10-11 11:44:55: utworzono dokument

Sucha Beskidzka: OCHRONA FIZYCZNA, TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Z USŁUGĄ SPRZĄTANIA I UTRZYMYWANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI SĄDU REJONOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Numer ogłoszenia: 326480 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej , ul. Adama Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 0-33 874 24 40, faks 0-33 877 05 48.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchab.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA FIZYCZNA, TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Z USŁUGĄ SPRZĄTANIA I UTRZYMYWANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI SĄDU REJONOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna transport wartości pieniężnych z usługą sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem i Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi ochrona fizyczna transport wartości pieniężnych z usługą sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Nazwy i kody dotyczstosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 79710000 4 usługi ochroniarskie 90 91 13 00 9 usługi czyszczenia okien 90 91 92 00 4 usługi sprzątania biur 90 91 91 00 3 usługa czyszczenia urządzeń biurowych 77 31 00 00 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 90 61 00 00 6 usługi sprzątania i zamiatania ulic 90 91 40 00 7 usługi sprzątania parkingów 90 62 00 00 9 usługi odśnieżania III Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot niniejszego zamówienia z należytą starannością zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ IV Zestawienie powierzchni do sprzątania 1 Powierzchnia wewnętrzna pozioma siedziby Zamawiającego Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej to 1441 75 m2 w tym a korytarze i klatki schodowe poczekalnia dyżurka 355 43 m2 b pomieszczenia biurowe serwerownia 800,55 m2 c toalety 57 54 m2 d pomieszczenia gospodarcze i techniczne piwnica 218,93 m2 f kuchnia 930 m2 2 Powierzchnia wewnętrzna pionowa siedziby Zamawiającego Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej to 275 13 m2 w tym a okna liczone dwustronnie 73 sztuk 254 13 m2 c drzwi liczone dwustronnie 4 sztuk 28 m2 3 Zewnętrzna powierzchnia terenów 994 02 m2 4 Powierzchnie wykładziny dywanowej 50 m2 w tym a pomieszczenia biurowe 50 m2 5 Wyposażenie łazienek i kuchni a liczba zlewozmywaków 6 sztuk b liczba sedesów 11 sztuk c liczba pisuarów 2 sztuk d liczba natrysków 3 sztuk V Zakres usług sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości siedziby Zamawiającego 1 Zapewnianie na bieżąco wszelkich środków materiałowych a w szczególności uzupełnianie w łazienkach papieru toaletowego o minimalnej gramaturze rolki 140 g mydła w płynie kostek dezynfekujących do muszli i pisuarów papierowych ręczników do wycierania rąk worków do koszy wkładów zapachowych w automatycznych odświeżaczach powietrza Zapewnianie środków czystości posiadających stosowne atesty potrzebnych do mycia i dezynfekowania wszelkiego rodzaju powierzchni m in lastryko parkiet terakota linoleum panele podłogowe płytki PCV beton kamień cegła klinkierowa i umożliwiających czyszczenie powierzchni biurowych łazienek luster windy balustrad popielniczek utrzymywanie w czystości odśnieżanie i posypanie solą i piaskiem dostarczonym przez wykonawcę i na jego koszt (wraz z wywozem śniegu liści śmieci powstałych w trakcie zamiatania) terenu o pow utwardzonej w około budynków Sądu parkingi drogi chodniki utrzymywanie w czystości terenów zielonych wraz z ich pielęgnowaniem koszenie trawników z wywozem trawy oraz podlewaniem 2 Codzienne zmywanie posadzek twardych w całym obiekcie 3 Konserwacja powierzchni posadzek twardych dwa razy do roku 4 Codzienne odkurzanie powierzchni dywanowych w całym obiekcie 5 Codzienne mycie i dezynfekowanie łazienek kuchni i innych powierzchni obiektu 6 Codzienne usuwanie śmieci i wymiana plastikowych worków na śmieci worki o pojemności 40l 7 Dbanie na bieżąco o czystość powierzchni pionowych tj okna drzwi fasady szklane 8 Bieżące ścieranie kurzu z mebli oraz sprzętu biurowego tj komputery monitory kserokopiarki faksy telefony 9 Okresowe czynności konserwacyjne tj a okresowa konserwacja mebli środkami konserwującymi 2 razy w miesiącu b odkamienianie czajników bezprzewodowych zgodnie z zapotrzebowaniem 10 Zapewnienie w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia papiernic do łazienek dozowników do mydła koszy na śmieci szczotki do WC 11 Bieżące uzupełnianie mydła w płynie w dozownikach papieru toaletowego i ręczników papierowych w łazienkach zaopatrywanie biur w płyn do mycia naczyń oraz ręczniki do wycierania rąk 12 Pranie wykładziny dywanowej co najmniej dwa razy w roku metodą na sucho 13 Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach biurowych co najmniej trzy razy w roku 14 Bieżące czyszczenie tapicerek krzesła fotele 15 Czyszczenie żaluzji pionowych i rolet dwa razy do roku 16 Mycie okien co najmniej trzy razy w roku a w pomieszczeniach biurowych w zależności od zapotrzebowania VI Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość osób do świadczenia usług sprzątania i utrzymywania w czystości tak aby codziennie na bieżąco wykonywane zostawały wszelkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia VII Całodobowa ochrona budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej 34 200 Sucha Beskidzka ul Mickiewicza 11 1 Zakres prac Termin wykonania zamówienia 01 styczeń 2010 r 31 grudzień 2010 r Liczba roboczogodzin ochrony 8760 Liczba konwojów 5442 Ilość osób wykonująca ochronę dla Zamawiającego 2 1 w dni robocze całodobowa ochrona budynku 1 osoba 2 2 w dni wolne od pracy Sądu całodobowa ochrona budynku 1 osoba 3 Zakres obowiązków w zakresie ochrony całodobowa ochrona budynku Sądu położonego przy ul Mickiewicza 11 w Suchej Beskidzkiej kontrola instalacji elektronicznego zabezpieczenia budynku oraz odbezpieczenie instalacji alarmowej i uruchomienie instalacji alarmowej budynku w razie potrzeby przed rozpoczęciem pracy dokonanie obchodu budynku i sprawdzenie stanu pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy Sądu dokonywanie obchodu budynku i sprawdzanie stanu pomieszczeń biurowych wydawanie kluczy pracownikom Sądu obserwacja monitora podglądu kamer oraz obsługa pulpitu sterującego systemem monitoringu w pomieszczeniu portierni współpraca z Policją w godz pracy Sądu kontrola zapobiegawcza osób przed wnoszeniem niebezpiecznych przedmiotów z wykorzystaniem bramowego wykrywacza metalu własność Zamawiającego kontrola polegająca na zabezpieczeniu mienia sądowego przed wynoszeniem na zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych: pożary zagrożenie zdrowia i życia ludzi stosowanie się w tym zakresie do przepisów obowiązujących u Zamawiającego w przypadku awarii pożaru włamania itp natychmiastowe powiadomienie grupy interwencyjnej oraz odpowiedniej służby straży pożarnej policji pogotowia lub innych właściwych oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wpisywanie do książki pracy portiera wszelkich nieprawidłowości zauważonych usterek oraz przekazanie ich Zamawiającemu wpuszczanie samochodów na parking wewnętrzny Sądu zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek strzeżenia mienia i osób pracowników obiektu Zamawiającego na terenie obiektu przy ul Mickiewicza 11 w Suchej Beskidzkiej przed kradzieżą z włamaniem powodującym zniszczenie mienia Zamawiającego Przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do strzeżonego obiektu osób nieupoważnionych pozostawiając ślady zaboru mienia materiałów lub urządzeń będących przedmiotem strzeżenia Poza faktem stwierdzenia zaboru mienia musi być stwierdzone, że sprawca działał z zewnątrz a nie był pracownikiem Zamawiającego Stwierdzenie czy sprawca działał z zewnątrz ustala się w porozumieniu z Zamawiającym wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego a mieszczących się w szeroko rozumianym zakresie usługi dozorowaniaCodzienny konwój pieszy lub zapewnienie przewozu z Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej do Poczta Polska Ul Mickiewicza 50 34 200 Sucha Beskidzka Bank Polski SA 34 200 Sucha Beskidzka Mickiewicza codziennie w dni robocze w przypadku banku do 5 razy w miesiącu II Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem III Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym pracę wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich jednolitych zaakceptowanych przez Zamawiającego ubrań służbowych identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z odpowiednimi służbami między sobą oraz z Zamawiającym krótkofalówki IV Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania kontroli dziennego posterunku między godzinami 7 45 a 16 00 co najmniej 5 razy w miesiącu Fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej treści wpisem w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony IV Opis częścizamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Pod uwagę będą brane włącznie oferty obejmujące całość zamówienia 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 3 Zamawiający nie przewiduje możliwości zielenia zamówień uzupełniających.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.91.00-3, 77.31.00.00-6, 90.61.00.00-6, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w przypadku usług czystościowych brak takich wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę zakresie usług ochrony osób i mienia oraz usług czystościowych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wzór zał. nr 5);

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 4 osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają licencję pracowników ochrony - co najmniej I stopnia dot. konwojów oraz grupy interwencyjnej. Wobec pracownika będącego na obiekcie nie wymagana jest licencja.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ). -Kosztorys ofertowy (zał. nr 1a do SIWZ). -pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchab.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka pok. nr 15,13 Ip. w terminie do dnia 22.10.2010r. roku, do godziny 12.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData składania ofert:
2010-10-22 12:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Data: 2010-10-11 11:44:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-10-11 11:44:55
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2010-10-19 11:24:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 231.00 KbPlik doc
2. Wyjaśnienie dot. zapytania 1.07 MBPlik pdf
3. SIWZ_zmiana 418.68 KbPlik pdf
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie 235.00 KbPlik doc
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.77 MBPlik pdf
6. Ogłoszenie powiązane o zmianie ogłoszenia 165.33 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]