Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2016-11-21 14:59:45: Dodano plik PYTANIA - ODPOWIEDZI nr 1.doc
2016-11-10 12:42:45: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu nr 14 z dnia 10.11.2016 r.doc
Więcej >>>
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 8 - wykaz zamówień.doc
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 7 - wzór umowy i opis przedm. zam..doc
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2016-11-10 12:41:31: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx

OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:

OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.


 

OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2016 r.

o zamówieniu na usługi społeczne pn.:

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów

Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

 
 
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
 

Postępowanie nr 26/14/2016 prowadzone jest zgodnie z obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Krakowie „Instrukcją udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 0000 EURO.

Zamówienia udziela się na podstawie przepisów szczególnych art. 138o) w związku z art. 138h) rozdziału 6, działu III, ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.
 
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
 
 1. Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 działający w imieniu Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
 2. tel./fax.: (12) 619 58 20
 3. Str. int. http:/www.krakow.so.gov.pl
Str. int. http:/www.suchab.sr.gov.pl
 1. email: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl
 2. Nr konta: 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004
 
III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.
 
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Anna Skalska                                                  tel.(012) 619 58 20  /procedura/
Piotr Jędrzejowski                                           tel.(012) 619 58 41 /przedmiot zamówienia/
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.
3. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (osobiście, pocztą, kurierem), faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną były niezwłocznie potwierdzane, także w formie opisanej w pkt X.
4. Zamawiający informuje, że termin na przesyłanie pytań/wniosków upływa z dniem 17.11.2016 r. godz. 14:00.
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
1.Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej,
b) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
 
Kod główny CPV: 79710000-4.
Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, oraz świadczenia usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zaleca się aby Wykonawcy starannie zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem realizacji przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 
Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 
VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.
 
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oceny spełnienia warunków dokona się na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, natomiast weryfikacji, na podstawie złożonych dokumentów, zostanie poddany Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej sklasyfikowaną.
 
Warunek 1: dotyczy kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
 
Warunek 2: dotyczy sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400  000 zł.
 
Warunek 3: dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące ochronę /dozorowanie/ budynków biurowych lub obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda, zrealizowaną lub realizowaną na podstawie jednej umowy. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 100 000 zł.  W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 
Warunek 4: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 24 ust.8-9.
b) Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
 
Warunek 5: dotyczy wadium.
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 
Wadium może być wniesione:
 • w pieniądzu,
 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 
            Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.
            Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego           nr 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu                    nr 26/14/2016”.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
            W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać w treści sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
            Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.     Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w całości przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
            Ponadto winno zawierać także określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty wadium, termin ważności.
Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy Pzp w art. 46 ust. 4a i 5.
W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych.
            Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b).
            Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
B. Informacje dot. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:
a) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, o których mowa w IV-1;
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z ich wykazem;
c) brak informacji o podwykonawcach traktowane będzie jako wykonanie zamówienia w całości osobiście;
d) Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne.
 
C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) warunki określone w postępowaniu muszą spełniać łącznie.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 
Uwaga: W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich będzie (będą) uprawnieni do wystawienia faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich.
Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.
 
D. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia będącego przedmiotem tegoż postępowania, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 6).
 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 ustawy Pzp.
 4. W odniesieniu do warunków postawionych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 22a ust. 4-6 ustawy Pzp.
 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą w skutek ich nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 
E. Grupy kapitałowe.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
 
VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.
 
1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1),
b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
c) zobowiązanie (jeżeli dotyczy), (zgodnie z zał. nr 6),
d) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 2 i 3),
 
 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów po otwarciu ofert:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa wyżej w pkt VI-E (zgodnie z zał. nr 4 lub 5).
 
 
3) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dokumenty z pkt a, b, c) oraz braku podstaw do wykluczenia (dokumenty z pkt d, e, f):
a) aktualna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
b) dokument (w szczególności polisa OC) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w warunkach,
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z zał. nr 8),
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:        
 
1) kryterium ceny (C) …………………………….. 80%
2) kryterium doświadczenia wykonawcy (D): …………………..……..  20%
  
OPIS kryterium doświadczenia wykonawcy: przyjmuje się zasadę przyznawania 1 pkt za każdą złotówkę wartości wykonanej lub wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi (umowy) w zakresie dozorowania i ochrony mienia w obiektach Sądów i Prokuratur.
 
Sposób wyliczenia punktów oferty.
a) cena wg zasady im mniej tym lepiej
b) jakość wg zasady im więcej tym lepiej
 
1) dla kryterium ceny (C):
 
Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:  
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny w %
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty
 
2) dla kryterium doświadczenia (D):
 
Wobliczana = ((Xobliczana ) / (X max))* Wmax * 100
gdzie:  
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium doświadczenia w %
X max - najwyższa ilość pkt za doświadczenie spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - ilość pkt za doświadczenie obliczanej oferty
 
Sposób wyliczenia punktów oferty (P):
 
P = C + D
gdzie:               P          - ilość punktów oferty badanej
                        C            - ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny
                        D         - ilość punktów oferty badanej w kryterium doświadczenia
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
 
1- Miejsce i termin składania ofert: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 -  II p. pok. E-232, do dnia 25.11.2016 r. do godz. 900.
2- Miejsce i termin otwarcia ofert: Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, w pok. E-232, II p.), w dniu 25.11.2016 r. o godz. 915.
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte.
3. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane/parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem, podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem.
5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis/ na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii.
Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.
Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla wykonawcy.
8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.
9. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację wykonawcy, z dopiskiem:
„Nr postępowania 26/14/2016. Oferta na : „Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej”. Nie otwierać przed dniem 25.11.2016 r. godz. 9:15” .
10. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
 
 
 
Załączniki :
1- formularz ofertowy
2 i 3 - oświadczenia, o których mowa w pkt  VII – 1d
4 i 5 - oświadczenia, o których mowa w pkt  VII – 2 a
6- wzór zobowiązania, o którym mowa w pkt VII – 1c
7 - opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie – Bolesław Rausch: …………...................................
                                                                                                        /data i podpis kierownika jednostki/

Data składania ofert:
2016-11-25 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zał. nr 1 - formularz ofertowy. 24.85 KbPlik doc
2. zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków. 25.22 KbPlik doc
3. zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 29.26 KbPlik doc
4. zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej 32.50 KbPlik doc
5. zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej 34.00 KbPlik doc
6. zał. nr 6 - wzór zabowiązania. 23.12 KbPlik doc
7. zał. nr 7 - wzór umowy i opis przedm. zam. 161.00 KbPlik doc
8. zał. nr 8 - wykaz zamówień 37.00 KbPlik doc
9. Ogłoszenie o zamówieniu nr 14 z dnia 10.11.2016 r 105.50 KbPlik doc
10. PYTANIA - ODPOWIEDZI nr 1 78.50 KbPlik doc
Autor: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Data: 2016-11-10 12:34:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-10 12:34:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-11-21 14:59:45

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]