Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2016-02-15 15:13:12: Dodano plik SIWZ nr 2-2016 + załączniki.rar
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11 oraz demontaż istniejącej konstrukcji stalowej szybu.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.

Kraków: Dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz demontaż istniejącej konstrukcji stalowej szybu
Numer ogłoszenia: 14989 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6195925, faks 12 6195927.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz demontaż istniejącej konstrukcji stalowej szybu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11 oraz demontaż istniejącej konstrukcji stalowej szybu. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11 oraz demontaż istniejącej konstrukcji stalowej szybu. Zamówienie obejmuje prace związane dostawą i montażem 3-przystankowej windy dla osób niepełnosprawnych z wykonaniem zasilania. Przystanek na poziomie terenu jest usytuowany pod kątem 90 stopni w stosunku do przystanków na kondygnacjach budynku. Przed przystąpieniem do montażu windy należy wykonać demontaż konstrukcji stalowej szybu, ustawionej w roku 2014, którą należy złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (na terenie Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej) oraz zabezpieczyć tak, aby nie była narażona na działanie czynników atmosferycznych (np. grubą folią budowlaną) lub w inny sposób ustalony z Zamawiającym. Podobnie zabezpieczyć należy złożone na parkingu sądu pozostałe elementy urządzenia dźwigowego, które nie zostały zamontowane w roku 2014, z ewentualnym przełożeniem w inne miejsce nieruchomości sądowej, wskazane przez Zamawiającego. Niniejszy zakres jest częścią pozwolenia na budowę (decyzja nr 530/11 z dnia 28.10.2011r.) oraz pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (pozwolenie nr 736/11), obejmujących również inne prace, związane z przedmiotowym budynkiem. Podstawowe parametry windy : - urządzenie powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz dyrektywą 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r.; - rodzaj dźwigu - o napędzie śrubowym; - udźwig minimalny - 400 kg (4 osób); - liczba przystanków (drzwi) - 3 (pierwszy pod kątem 90 stopni do piętrowych); - wysokość podnoszenia - ok. 5,80 m; - prędkość ruchu kabiny - 0,15 m/s; - rodzaj zastosowania sterowania ruchem kabiny - elektroniczne; - rodzaj zasilania - 230 lub 380V; - podszybie maksymalnie 250 mm; - rodzaj instalacji - zewnętrzna; - kabina dźwigu powinna mieć co najmniej: szerokość 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową; - różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 0,02 m; - odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie może być mniejsza niż 1,6 m; - rodzaj szybu - konstrukcja samonośna stalowa ocynkowana malowana proszkowo, mocowana do podłoża i ścian budynku, obudowa - minimum dwie strony szklone szkłem bezpiecznym, ściana z napędem dopuszczalna jako pełna z wypełnieniem blachą (ściana naprzeciwko drzwi windy na poziomie terenu - północna), malowanie proszkowe (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym), dach systemowy z odwodnieniem - odprowadzenie wody do istniejącej rury spustowej, Zamawiający nie określa minimalnych wymiarów szybu w rzucie poziomym, ma być właściwy dla kabiny, nad drzwiami na poziomie terenu należy wykonać zadaszenie w formie samonośnego daszku wykonanego z szyby bezpiecznej przeziernej, przymocowanego do konstrukcji szybu o wysięgu min. 150 cm, na długości daszku (tj. 150 cm) należy wykonać również boczną przesłonę z szyby bezpiecznej (w linii ściany zachodniej szybu); nad drzwiami windy na poziomie parteru oraz piętra należy wykonać przeszklenia, w systemie jak konstrukcja windy, z szyby bezpiecznej mlecznej, o szerokości: jak drzwi windy oraz wysokości: od góry drzwi windy do istniejącego nadproża (około 1000 mm) - pozostała część ściany wschodniej szybu windy - z blachy; - drzwi przystankowe - minimalny wymiar w świetle: 900x2000 mm, stalowe z blachy nierdzewnej, otwierane automatycznie, ocieplone. Drzwi zewnętrzne muszą zostać wyposażone w zamek lub rygiel elektromagnetyczny, umożliwiający zamknięcie drzwi wejściowych na poziomie gruntu po godzinach pracy sądu. Drzwi powinny być wyposażone w system zatrzymujący ich zamykanie i otwierający je, jeżeli jakikolwiek przedmiot lub osoba przeszkodzą w ich zamknięciu. System powinien być oparty na czujnikach (np. podczerwień) zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą; - minimalna wielkość podłogi kabiny - 1400x1100 mm, podłoga wykończona w sposób antypoślizgowy, wodoodporny, poręcz aluminiowa szczotkowa lub malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, kabina wentylator, winda wyposażona w sygnalizację przeciążenia, przycisk alarmowy sygnalizacji dźwiękowej oraz system bezpośredniej komunikacji osób znajdujących się w kabinie typu intercom, oświetlenie, oświetlenie awaryjne, ściany kabiny i ich wyposażenie oraz drzwi i elementy sterowania, powinny być wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić ich uszkodzenie przy pomocy prostych przedmiotów (najczęściej używanych przez wandali) jak: długopisy, klucze, papierosy. Na ścianie kabiny, naprzeciw drzwi piętrowych należy zamontować lustro. Kolorystyka ścian kabiny stonowana, dopuszczalne ściany ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym, oświetlenie kabiny górne podstawowe i awaryjne. Panele sterujące zewnętrzne i wewnętrzne ze stali nierdzewnej oznakowane znakami Brailla, wyposażone w piętrowskazywacz, kierunek ruchu kabiny, komunikaty wizualne i głosowe o zatrzymaniu się kabiny i kondygnacji przystanku - w języku polskim. Dodatkowo należy wykonać instalację przyzywową dźwiękową z poziomu drzwi na gruncie do ochrony na parterze budynku (rejon bramki do wykrywania metali). Jeżeli Wykonawca proponuje inne funkcjonalne rozwiązanie sterowania niż wyżej wymienione, opis należy uznać jako minimalne wymagania wymagane przez Zamawiającego i w złożonej ofercie należy szczegółowo opisać i zwizualizować proponowane rozwiązanie. Udowodnienie równoważności proponowanego rozwiązania leży po stronie Wykonawcy i jej brak może skutkować odrzuceniem oferty; - w kabinie należy zamontować kamerę w obudowie wandaloodpornej, z przekazaniem sygnału do portierni budynku; - zastosowane urządzenie musi posiadać możliwość ewakuacji pasażera w razie braku zasilania. Rozwiązanie to należy zapewnić poprzez możliwość automatycznego lub ręcznego zjazdu na najniżej (najbliżej) położony przystanek oraz możliwość nadania dźwiękowego sygnału o pobycie pasażera w windzie w razie zaniku napięcia. Prace przygotowawcze: Winda ma być zamontowana na zewnątrz budynku, w wewnętrznym narożniku, na uskoku budynku, na elewacji zachodniej. W celu wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres robót montażowych: - rozebranie istniejącej konstrukcji stalowej szybu windowego ze złożeniem we wskazanym miejscu i zabezpieczeniem przed działaniem czynników atmosferycznych (np. grubą folią budowlaną) lub w inny sposób ustalony z Zamawiającym; - zabezpieczenie złożonych na parkingu sądu pozostałych elementów urządzenia dźwigowego, które nie zostały zamontowane w roku 2014 (np. grubą folią budowlaną), z ewentualnym przełożeniem w inne miejsce nieruchomości sądowej, wskazane przez Zamawiającego; - rozebranie istniejącego zabezpieczenia termicznego otworów z płyt OSB i wełny mineralnej wraz z odwozem i utylizacją materiałów z rozbiórki; - rozebranie okładzin szpalet otworów drzwiowych wykonanych z 2 warstw płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie klejowej wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki; - zamurowanie okienka piwnicznego z uzupełnieniem okładziny kamiennej; - dostawa, montaż, rozruch windy wraz z koniecznymi robotami elektrycznymi w podpiwniczeniu budynku sądu (przyłącz z istniejącej wewnętrznej skrzynki elektrycznej), dokonanie koniecznych odbiorów i pomiarów, uzyskanie dokumentów UDT w zakresie dopuszczenia do użytkowania; - prace na elewacji budynku mające na celu uszczelnienie oraz scalenie kolorystyczne i architektoniczne na styku konstrukcji szybu windowego ze ścianą budynku (cokół z kamienia naturalnego łupanego, ściany z cegły pełnej, gzyms z kamienia naturalnego okuty blachą miedzianą). Technologia wykonania prac musi uwzględniać wykonanie połączenia w sposób gwarantujący niepowstanie mostka cieplnego; - uzupełnienie płytek posadzkowych i ściennych na szpaletach powstałych po wykuciu otworów drzwiowych (wykucie otworów jest już wykonane), w przypadku braku możliwości zastosowania płytek identycznych jak istniejące (kolorystykę i formę należy uzgodnić z Zamawiającym), własności jakościowe i użytkowe muszą być co najmniej, takie jak obecnie istniejące; - uzupełnienie tynków oraz malowania ścian; - ułożenie zdemontowanej kostki brukowej wraz z przełożeniem w zakresie koniecznym dla uzyskania właściwych poziomów na łączeniu podłoga podnośnika-nawierzchnia parkingu; - montaż dodatkowej kamery skierowanej na zewnątrz drzwi windy wraz z podłączeniem jej do istniejącej instalacji monitorującej. W kalkulacji na wykonanie prac należy uwzględnić wszystkie konieczne prace zabezpieczające teren prowadzenia robót oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwpyłowych na korytarzach na czas prowadzenia robót. Prace rozbiórkowe z wykorzystaniem sprzętu wyburzeniowego lub metod powodujących nadmierny długotrwały hałas, należy wykonać po godzinach funkcjonowania sądu. Wykonawca zapewnia kierownika robót, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Ponadto budynek jest pod opieką konserwatora zabytków, więc wymaganym jest, aby prace montażowe były wykonywane pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych. Otwory w ścianach do czasu zamontowania windy muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący niedostępność budynku (np. tymczasowe drzwi lub stała przegroda). Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac montażowych, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają - zutylizować. 2- Wymagany okres gwarancji: minimum 48 miesięcy, maksimum 72 miesiące. 3- Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych prac oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie będzie możliwości zadawania pytań Zamawiającemu. Miejsce realizacji: Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11. 4- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu były prowadzone po godzinie 15:00 i w soboty. 5- Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 6- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 7- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy. 8- Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego - przed wmontowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią żądania minimum. 9- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. 10- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał dostawy związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie. Przez dostawy związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej jednej umowy na dostawę windy wraz z montażem o wartości co najmniej 130 000 zł brutto. Nie można sumować umów o mniejszej wartości, aby uzyskać powyższą wartość. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne dostawy wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 1 (jedna) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231) potwierdzających, że każda z dostaw wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP w przypadkach określonych w umowie, której wzór załączony jest do niniejszej SIWZ i stanowi integralną jej część.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pok. E-232, II p..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 08:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pok. E-232, II p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 
Data składania ofert:
2016-02-25 08:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ nr 2-2016 17.65 MBPlik rar
Autor: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Data: 2016-02-12 15:11:00
Udostępnił: Administrator SO
Data: 2016-02-12 15:11:00
Modyfikował(a): Administrator SO
Data: 2016-02-15 15:13:12

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]