Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2012-11-14 15:40:40: Dodano plik Odłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.doc
2012-11-14 15:39:32: Usunięto plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie.doc
Więcej >>>
2012-11-14 15:39:17: Usunięto plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie.doc
2012-11-14 15:38:58: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie.doc
2012-11-14 15:38:55: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie.doc
2012-11-14 15:38:54: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie.doc
2012-11-14 15:38:02: Usunięto plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie.doc
2012-11-14 13:46:33: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie.doc
2012-11-14 13:45:28: Dodano plik SIWZ_zmiana.doc
2012-11-14 13:41:50: Usunięto plik SIWZ_zmiany.pdf
2012-11-14 13:20:24: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2012-11-14 13:18:13: Dodano plik SIWZ_zmiany.pdf
2012-11-14 13:02:46: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej Ul. Mickiewicza 11 34- 200 Sucha Beskidzka tel. (033) 874 - 24 - 40 www.suchab.sr.gov.pl   Sucha Beskidzka, dnia:14.11.2012r   Prez. Adm. 213-2/2012   Do wszystkich wykonawców.   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochrona fizyczna, transport wartości pieniężnych z usługą sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Postępowanie nr 2/2012.                  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów SIWZ dokonuje jej zmiany w następujący sposób: W p. V. SIWZ „Termin wykonania zamówienia.” ulega zmianie 2 pkt w brzmieniu:                               2) Termin realizacji usługi Części II: Rozpoczęcie: 04.01.2013 zakończenie 31.12.2014r. Ulega zmianie na :                2) Termin realizacji usługi Części II: Rozpoczęcie: 04.01.2013 zakończenie 31.12.2013r.   W p. XXI.. SIWZ „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:” w brzmieniu:   Przewiduje się zmianę Zamawiającego poprzez przejęcie zobowiązań w zamówieniu publicznym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych.   Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w jej wzorze, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Ulega zmianie na :               Przewiduje się zmianę Zamawiającego poprzez przejęcie zobowiązań w zamówieniu publicznym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych.   Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.   Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w jej wzorze, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.                  Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:   Termin składania ofert: 19.11.2012 godz:1200 Termin otwarcia ofert:   24.11.2012 godz:1250     W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.       Do wiadomości: - wszyscy wykonawcy - Publikacja na stronie internetowej www.suchab.sr.gov.pl    
2012-11-14 11:28:58: Dodano plik Ogłoszenie powiązane o zmianie ogłoszenia.pdf
2012-11-06 23:44:20: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia.doc

OCHRONA FIZYCZNA, TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Z USŁUGĄ SPRZĄTANIA I UTRZYMYWANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI SĄDU REJONOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Numer ogłoszenia: 435596 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej , ul. Adama Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 874 24 40, faks 33 877 05 48.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA FIZYCZNA, TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Z USŁUGĄ SPRZĄTANIA I UTRZYMYWANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI SĄDU REJONOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ochrona fizyczna, transport wartości pieniężnych z usługą sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Szczegółowy zakres zakres prac obiętych zamówieniem określa pkt. III w SWIZ...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w przypadku usług czystościowych brak takich wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę zakresie usług ochrony osób i mienia co również dot. usług czystościowych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 4 osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają licencję pracowników ochrony - co najmniej I stopnia dot. konwojów oraz grupy interwencyjnej. Wobec pracownika będącego na obiekcie nie wymagana jest licencja.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchab.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11 34 - 200 Sucha Beskidzka pok nr. 15 Ip...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11 34 - 200 Sucha Beskidzka pok. 13, 15 Ip...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Całodobowa ochrona fizyczna Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11. Sucha Beskidzka oraz konwój wartości pieniężnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całodobowa ochrona fizyczna Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11. Sucha Beskidzka oraz konwój wartości pieniężnych. określa pkt. III w SWIZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.01.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej określa pkt. III w SWIZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 04.01.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Data składania ofert:
2012-11-23 12:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Data: 2012-11-06 23:41:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-11-06 23:41:26
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2012-11-14 15:40:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 243.50 KbPlik doc
2. Ogłoszenie zmianie ogłoszenia 1 165.33 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 161.57 KbPlik pdf
4. SWIZ_zmiany 34.00 KbPlik doc
5. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia_po zmianie 2 245.00 KbPlik doc
6. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 32.00 KbPlik doc

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]